വിൽപ്പനക്ക് 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് വീട് 13 സെന്റ് സ്ഥലം

  • December 4, 2023 1:36 pm
  • Ezhikkara, Kochi
Popular
വിൽപ്പനക്ക് 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് വീട് 13 സെന്റ് സ്ഥലം
വിൽപ്പനക്ക് 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് വീട് 13 സെന്റ് സ്ഥലം
വിൽപ്പനക്ക് 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് വീട് 13 സെന്റ് സ്ഥലം
വിൽപ്പനക്ക് 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് വീട് 13 സെന്റ് സ്ഥലം
വിൽപ്പനക്ക് 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് വീട് 13 സെന്റ് സ്ഥലം
വിൽപ്പനക്ക് 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് വീട് 13 സെന്റ് സ്ഥലം
വിൽപ്പനക്ക് 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് വീട് 13 സെന്റ് സ്ഥലം
വിൽപ്പനക്ക് 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് വീട് 13 സെന്റ് സ്ഥലം
 5,500,000

Overview

  • Appt Size : 2400
  • Bed : 4
  • Bath : 4
  • Toilet : 4

Description

ഏഴിക്കര കടക്കരയിൽ 2400 സ്വയർ ഫീറ്റ് പണി തീരാത്ത വീടും 13 സെന്റ് സ്ഥലവും വിൽപന്ക്ക് 7034463394

Leave a Review