1 ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം വില്പന്ക്ക്

  • March 31, 2021 1:16 pm
  • Vttikavala, Kollam
Popular
1 ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം വില്പന്ക്ക്
 70,000

Overview

  • Land Type : Agricultural
  • Land Size : 1ഏക്കർ

Description

1 ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം, വെട്ടിക്കവല ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഒന്നേര കിലോമീറ്റർ മാറി വണ്ടി പോകുന്ന റോഡ് ഏരിയ, per cent/70000.

ആവിശ്യമുള്ളവർ വിളിക്കുക, negotiabl ആണ്.

Leave a Review